Anmälan ytor utan VA-installation

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Anmälan ytor utan VA-installtion
  • 2. Skicka in

INFORMATION ANMÄLAN AV YTOR UTAN VA-INSTALLATION

 

Mängden lokalytor på en fastighet har betydelse för brukningsavgiftens storlek. Det finns en avgift i va-taxan som är beroende av fastighetens antal bostadsenheter. Vad en bostadsenhet är beskrivs i va-taxan §3:

”Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i en med bostadsfastighet jämställd fastighet som används för i § 3 första stycket avsedda ändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet.”

Om en stor andel av fastighetens lokalytor är ytor utan va-installation kan det påverka antalet bostadsenheter för fastigheten. Detta regleras också i va-taxan §3:

”Om andelen ytor utan va-installation uppgår till mer än hälften av den totala bruttoarean jämkas ytorna utan va-installation med 1/3.”

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst