Ansökan om nedtagning av träd

Vi får in många önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd i kommunens parker och naturparker. För att vi skall kunna hantera alla förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, ber vi dig lämna in bifogad ansökan. Du kan även lämna in ansökan om röjning av sly.

 

Skrivelsen kommer att behandlas av tekniska förvaltningen som är ansvarig förvaltare för park- och naturytorna i Gislaveds kommun och en bedömning görs utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värden
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.
  • Trädets kondition.

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.

 

Ansökan om nedtagning av träd
Skrivelsen ska vara tekniska förvaltningen tillhanda senast den 15 september för att kunna behandlas/åtgärdas under påföljande vinterhalvår. Ansökan avser endast träd som står på kommunal gatu, park- eller naturmark och som förvaltas av Tekniska förvaltningen. Beslut meddelas under hösten.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick