1. Gör en anmälan
 2. Anonymitet
 3. Kontakt uppgifter
 4. Händelse
 5. Kvitto

Visselblåsarfunktion


Kommunen har en visselblåsarfunktion där du kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i våra förvaltningar och bolag.
Genom visselblåsarfunktionen kan alla medarbetare anmäla misstankar om allvarliga missförhållanden i den organisationen. Den som anmäler ska känna sig trygg att anmälan tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

Exempel på missförhållande är muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.

Återkoppling och uppföljning
Kommunens visselblåsarfunktion tar emot rapporter om missförhållanden och har kontakt med visselblåsare. Funktionen följer upp det som rapporteras och lämnar återkoppling om uppföljningen till de som slagit larm.

När ska funktionen för visselblåsning användas?


Funktionen ska användas om du misstänker allvarliga oegentligheter.
  Några exempel är:
 • Muta
 • Bedrägeri
 • Stöld
 • Jäv
 • En situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
 • När en närstående gynnas
 • Andra lagbrott

Vad ska inte anmälas?


Klagomål om den egna arbetssituationen hanteras av till exempel facklig organisation. Anmälan som endast innehåller uppgifter om en persons ledarskap och chefsegenskaper, eller verksamhetsplanering hanteras inte av visselblåsfunktionen utan hanteras av berörd förvaltning eller bolag.


Vem kan anmäla?


Medarbetare, förtroendevalda eller om du har en annan arbetsrelation till kommunen, till exempel som leverantör, praktikant, arbetssökande eller konsult kan du använda kommunens visselblåsarfunktion.

Även allmänheten kan göra en anmälan om det finns en misstanke om allvarliga oegentligheter.


Hur hanteras anmälningar?


För inkomna anmälningar görs en bedömning om de faller inom visselblåsarfunktionens syfte.

Om anmälan bedöms vara ett visselblåsarärende påbörjas en utredning. Då görs en bedömning om extern hjälp behöver anlitas för att genomföra hela eller delar av utredningen.


Blir min anmälan en allmän handling?


Anmälan utgör allmän handling när den inkommit till Visselblåsarfunktionen. Uppgiftslämnare behöver inte lämna namn och personuppgifter utan kan vara anonym.

För att en ordentlig utredning ska kunna göras är det dock en fördel om anmälaren inte är anonym så att följdfrågor kan ställas. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen kan uppgift som avslöjar anmälarens eller annan enskilds identitet hållas hemlig.

Även om namn och uppgifter som möjliggör identifiering av personer kan omfattas av sekretess innebär det inte att övriga uppgifter i en anmälan omfattas av sekretess. Det görs en prövning i varje enskilt fall. Även om anmälan görs anonymt ska uppgifterna behandlas med grundlighet och seriositet.


Om visselblåsarlagenSedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Lagen ger ett särskilt skydd för personer som anmäler och rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen.
Du bestämmer om du vill svara anonymt eller inte. Att fylla i kontaktuppgifter gör det möjligt
att hålla kontakten och följa upp ditt svar om det behövs. Det är ofta nödvändigt att ställa
ytterligare frågor för uppföljning av dessa fall.
Välj hur du vill svara:
Om du vill att vi ska följa upp och kontakta dig angående ditt svar är det viktigt att
kontrollera att din kontaktinformation är korrekt. Du kan välja att vara anonym för
din arbetsgivare genom att klicka på Helt anonym.
E-post
Om du har dokumentation som du vill lämna, ladda upp det här