Söka bygglov och andra åtgärder
Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om bygglov och anmäla alla dina planerade byggärenden.

Titta gärna igenom stegen i bygglovsprocessen på vår webbsida www.gislaved.se innan du sätter igång med e-tjänsten.
Vad kan du göra?
Du kan ansöka om och anmäla följande:
 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Skyltar och ljusanordningar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Strandskyddsdispens
 • Ändring av eller i befintlig byggnad (ex. hissinstallation, fasadändring etc.)
 • Eldstad
 • Rivningslov eller marklov
 • Förhandsbesked
Avgift för handläggning
Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om bygglov och du som söker ansvarar för att fakturan betalas. Avgiften beror bland annat på var och vad du ska bygga. Läs mer om avgifter på vår webbsida www.gislaved.se
Vad behöver du?
Bank-ID
För att kunna använda våra e-tjänster behöver du logga in med Bank-ID.

Om du ansöker för ett företag eller som ett ombud behöver du logga in med ditt personliga Bank-ID.
Information om det du vill göra
För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi uppgifter från dig. Beroende på vad du ska göra behöver vi olika uppgifter, exempelvis om material, färg, mått och placering av fastigheten.
Vad händer när du har skickat in ärendet?
Din ansökan eller anmälan tas emot av Samhällsutvecklingsförvaltningens bygglovsenhet och får en handläggare. Om vi behöver kontakta dig hör vi i första hand av oss till dig via den e-postadress du lämnat.
Välj ditt bygglovsärende
Välj i listan vilken typ av åtgärd du önskar göra. Åtgärden beskriver vad du vill göra, till exempel bygga nytt eller bygga till.
Alternativ
Bygglovspliktiga åtgärder för nybyggnad av exempelvis bostadshus eller komplementbyggnad.

Det finns undantag från kravet på bygglov, se Bygga ny Attefallsbyggnad nedan.


Läs mer om att bygga nytt här!
En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan.

Dessa åtgärder är bygglovspliktiga, men det finns undantag från kravet på bygglov vid tillbyggnad, se Attefallsåtgärder nedan.


Läs mer om att bygga till här!
Anmälan om att få bygga en ny attefallsbyggnad om maximalt 30 m².
Det är en komplementbyggnad till ett enbostadshus, tvåbostadshus eller fritidshus. Du kan bygga flera attefallsbyggnader, men den totala byggnadsarean får inte överstiga den tillåtna gränsen.Läs mer om Attefallsbyggnader här!
Anmälningspliktiga attefallsåtgärder för enbostadshus, tvåbostadshus och fritidshus.
 • Tillbyggnad på din befintliga huvudbyggnad på maximalt 15 m²
 • Uppföra högst två takkupor
 • Inreda ytterligare en (extra) bostad i ett enbostadshus

Läs mer om Attefallsåtgärder här!
För dig som ska installera en ny eldstad eller skorsten, eller göra en större förändring av befintlig eldstad eller skorsten/rökkanal, till exempel installera eller byta braskassett.

Läs mer om eldstad här!
Hur en mur eller ett plank utformas påverkar stadsbilden och kan också ha betydelse för hur tryggt eller otryggt ett område upplevs. Du behöver oftast bygglov för att bygga en mur eller ett plank, men inte alltid.Läs mer om mur och plank här!
För dig som ska göra olika typer av ändringar i eller utanpå en befintlig byggnad.

Vanligt förekommande ärenden:
 • Inredande av ytterligare bostad eller lokal
 • Ändrad planlösning, bärande konstruktion, brandskydd, vatten och avlopp
 • Installation av hiss
 • Fasadändring eller ändrad användning. Ett vanligt exempel på fasadändring är inglasning av befintlig balkong eller altan

OBS! Om du vill bygga en ny uteplats/altan, balkong eller nytt tak över befintlig uteplats eller balkong som innebär en ny bärande konstruktion, oavsett om den ska glasas in eller inte, se istället
Bygga till ovan.

Läs mer om utvändig ändring här!
För dig som ska riva en byggnad eller ansöka om marklov för schaktning/utfyllnad av mark samt trädfällning.
Läs mer om marklov här!

Läs mer om rivning här!
Förhandsbesked är ett sätt att ta reda på om du kommer kunna få bygglov för en nybyggnation. I förhandsbeskedet utreder vi om du överhuvudtaget får bygga på platsen.Läs mer om förhandsbesked här!
Om du ska sätta upp, flytta eller på annat sätt ändra skylt- eller ljusanläggning inom ett detaljplanerat område.
Läs mer om skyltar här!

Läs mer om ljusanordningar här!
Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens.
Läs mer om strandskyddsdispens här!