Söka bygglov och andra åtgärder
Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om bygglov och anmäla alla dina planerade byggärenden.

Titta gärna igenom stegen i bygglovsprocessen på vår webbsida gislaved.se/bygglov innan du sätter igång med e-tjänsten.
Vad kan du göra?
Du kan ansöka om och anmäla följande:
 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong eller uteplats
 • Skyltar och ljusanordningar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Strandskyddsdispens
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov eller marklov
 • Förhandsbesked
Avgift för handläggning
Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om bygglov och du som söker ansvarar för att fakturan betalas. Avgiften beror bland annat på var och vad du ska bygga. Läs mer om avgifter på vår webbsida gislaved.se/bygglov och andra lov
Vad behöver du?
Bank-ID
För att kunna använda våra e-tjänster behöver du logga in med Bank-ID. När du loggat in kan du när du vill spara dina uppgifter och fortsätta senare.

Om du ansöker för ett företag behöver du både fylla i företagets uppgifter och logga in med ditt personliga Bank-ID. När du loggar in blir du kontaktperson i företagets ärende och kan signera och följa det.
Information om det du vill göra
För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi uppgifter från dig. Beroende på vad du ska göra behöver vi olika uppgifter, exempelvis om material, färg, mått och placering av fastigheten.
Vad händer när du har skickat in ärendet?
Din ansökan eller anmälan tas emot av Bygg- och miljöförvaltningens bygglovsenhet och får en handläggare. Om vi behöver kontakta dig hör vi i första hand av oss till dig via den e-postadress du lämnat.
Behandling av personuppgifter
Gislaveds kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

I Gislaveds kommun hanteras olika personuppgifter med stöd av olika lagliga grunder. Personuppgifter lagras säkert och i enlighet med GDPR och de lagras endast så länge som det är relevant. Du har möjlighet att uppdatera, ändra samt få tillgång till lagrade personuppgifter om dig.

Läs mer om Dataskyddsförordningen och hur vi hanterar dina personuppgifter här
Välj ditt bygglovsärende
Välj i listan vilken typ av åtgärd du önskar göra. Åtgärden beskriver vad du vill göra, till exempel bygga nytt eller bygga till.
Alternativ
Bygglovspliktiga åtgärder för nybyggnad av exempelvis bostadshus eller komplementbyggnad.

Det finns undantag från kravet på bygglov, se Bygga ny Attefallsbyggnad nedan.


Läs mer om att bygga nytt här!
En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan.

Dessa åtgärder är bygglovspliktiga, men det finns undantag från kravet på bygglov vid tillbyggnad, se Attefallsåtgärder nedan.


Läs mer om att bygga till här!
Anmälan om att få bygga en ny attefallsbyggnad om maximalt 30 m².
Det är en komplementbyggnad till ett enbostadshus, tvåbostadshus eller fritidshus. Du kan bygga flera attefallsbyggnader, men den totala byggnadsarean får inte överstiga den tillåtna gränsen.Läs mer om Attefallsbyggnader här!
Anmälningspliktiga attefallsåtgärder för enbostadshus, tvåbostadshus och fritidshus.
 • Tillbyggnad på din befintliga huvudbyggnad på maximalt 15 m²
 • Uppföra högst två takkupor
 • Inreda ytterligare en (extra) bostad i ett enbostadshus

Läs mer om Attefallsåtgärder här!
Nyinstallation eller ändring av eldstad.


Läs mer om eldstad här!
Om du vill glasa in din befintliga balkong eller altan innebär det att du vill göra en fasadändring.

Om du vill bygga en ny uteplats/altan, balkong eller nytt tak över befintlig uteplats eller balkong som innebär en ny bärande konstruktion, oavsett om den ska glasas in eller inte, se istället Bygga till ovan.

Läs mer om inglasning av uteplatser och balkonger här!
Hur en mur eller ett plank utformas påverkar stadsbilden och kan också ha betydelse för hur tryggt eller otryggt ett område upplevs. Du behöver oftast bygglov för att bygga en mur eller ett plank, men inte alltid.Läs mer om mur och plank här!
För dig som ska göra olika typer av ändringar i eller utanpå en befintlig byggnad.

Vanligt förekommande ärenden:
 • Fasadändring eller ändrad användning
 • Inredande av ytterligare bostad eller lokal
 • Ändrad planlösning, bärande konstruktion, brandskydd, vatten och avlopp
Läs mer om utvändig ändring här!
För dig som ska riva en byggnad eller ansöka om marklov för schaktning/utfyllnad av mark samt trädfällning.
Läs mer om marklov här!

Läs mer om rivning här!
Förhandsbesked är ett sätt att ta reda på om du kommer kunna få bygglov för en nybyggnation. I förhandsbeskedet utreder vi om du överhuvudtaget får bygga på platsen.Läs mer om förhandsbesked här!
Om du ska sätta upp, flytta eller på annat sätt ändra skylt- eller ljusanläggning inom ett detaljplanerat område.
Läs mer om skyltar här!

Läs mer om ljusanordningar här!
Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens.
Läs mer om strandskyddsdispens här!